Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok
piątek, 27 lipca 2012 09:52
Od lipca 2011 roku przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok”. Współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidywany koszt projektu wynosi: 174 548 100,00 zł . Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to: 89 030 404,32 zł.

Projekt obejmuje trzy kontrakty na roboty budowlane: W1 - „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trepczy”, W2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” zlokalizowanej w Zespole Zabudowy Wielorodzinnej pn. „Osiedle nad Stawami” w Sanoku oraz W3 - „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy, budowa sieci wodociągowej i zbiornika wyrównawczego”.

Rozpoczęcie robót Kontraktu W1 nastąpiło w dniu 21.07.2011 r., a Kontraktu W3 w dniu 02.09.2011 r. Kontrakt W2 został zrealizowany w IV kwartale 2009 r.

Prace budowlane prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem robót. Zakończenie robót budowlanych na Kontraktach W1 i W3 planowane jest na 30.09.2013 r. Wykonawca robót dokłada starań, aby założony termin zakończenia został dotrzymany. Należy zaznaczyć, że inwestycja realizowana jest na działających obiektach (Oczyszczalnia Ścieków i Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy).

realizacja/os/201206realizacja/suw/20120Postęp robót w poszczególnych zadaniach odzwierciedlają już powstałe obiekty na Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy, jak również zabudowany zbiornik wodociągowy z komorą zasuw przy ulicy Karola Kenara w Sanoku oraz rurociągi wodociągowe przy ulicach Słowackiego, Daszyńskiego i w ciągu ulic między ulicą Cichą a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Wzdłuż tras rurociągów, przy których budowie roboty budowlano - montażowe zostały zakończone, odtworzono nawierzchnie oraz uporządkowano teren. Nowo powstałe obiekty sukcesywnie wyposażane są w urządzenia technologiczne.

SPGK Sp. z o. o. rozpoczęło akcję informacyjną, mającą na celu przekazywanie społeczeństwu aktualnych informacji o postępie prac przy realizacji projektu, oraz na bieżąco informuje o wszelkich utrudnieniach i niedogodnościach związanych z pracami budowlanymi.

Realizowane inwestycje stanowią wsparcie rozwoju miasta i gminy Sanok poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz lepsze gospodarowanie zasobami wodnymi.

 
Podpisanie Umowy o dofinansowanie NFOŚiGW obligacje
środa, 22 lutego 2012 09:32

W dniu 16.02.2012 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie w formie dopłat do ceny wykupu obligacji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na pokrycie wkładu własnego, wysokośc dofinansowania zgodnie z zapisami Umowy wyniesie 15% ogólnej wartości wemitowanych obligacji, co daje kwotę ponad 5 mln złotych.

Dofinansowanie zostanie wykorzystane na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - "Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Sanok" nr POIiS.01.00-00-020/09

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach nowej formy wsparcia finansowego, jakie NFOŚiGW oferuje beneficjentom I osi priorytetowej POIiŚ czyli dopłat do ceny wykupu obligacji.

W podpisaniu umowy ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uczestniczyła Pani Małgorzata Skucha, Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW natomiast ze strony SPGK Sp. z o.o. umowę podpisał Czesław Bartkowski – Prezes Zarządu oraz Pani Anna Kullanda – Członek Zarządu.

 
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 08:50

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji przychodowych (kuponowych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zbilansowanie finansowania Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok"   współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Treśc zaproszenia do składania ofert znajduje się w załączniku

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji przychodowych (kuponowych)

Informacja o wyborze oferty na agenta emisji obligacji przychodowych

 
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 08:10

W dniu 04.08.2011r. w siedzibie SPGK Sp. z o.o. w Sanoku została podpisana Umowa na roboty budowlane dla Kontraktu W3 „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy, budowa sieci wodociągowej i zbiornika wyrównawczego”. Wykonawcą robót będzie wyłonione w przetargu nieograniczonym Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. z siedzibą przy ul. Podkarpackiej 59, 35-082 Rzeszów (Lider Konsorcjum) oraz KREVOX - Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa (Partner Konsorcjum).
Kontrakt ten ujęty jest w Projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na koniec sierpnia 2011 r.

 

 
    następna


Pliki Cookie