piątek, 08 listopada 2013 13:04

Projekt pn.?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok? obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektów systemu uzdatniania i dostarczania wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji Sanok, a także usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Celem nadrzędnym Projektu jest osiągnięcie norm jakościowych dotyczących ochrony środowiska zgodnych z przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Realizacja założeń Projektu jest możliwa dzięki pozyskanemu współfinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace budowlane zostały zakończone a każde zadanie Projektu ukończono w zakładanym terminie i zgodnie z warunkami Kontraktu budowlanego. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków udoskonalono ciąg technologiczny ściekowy oraz osadowy. Stare nieefektywne urządzenia zastąpiono nowszymi o lepszych parametrach technicznych zapewniające uzyskanie efektu ekologicznego w zakresie oczyszczonych ścieków spełniających wymagania Unii Europejskiej. Część istniejących obiektów oczyszczalni została przebudowana i zmieniła przeznaczenie. Tak powstały m. in. komory predenitryfikacji, komory biologicznej defosfatacji oraz komory denitryfikacji. Część ściekowa oczyszczalni została rozbudowana m. in. o komory nitryfikacji, dodatkowy osadnik wtórny, zbiornik retencyjny, budynek separatorów i płuczek piasku oraz pompownie przewałową. Najbardziej została rozbudowa część osadowa. Dobudowano m. in. pompownie osadu recyrkulowanego i nadmiernego, pompownie osadu wstępnego, zagęszczacze grawitacyjne osadu, budynek prasy oraz plac składowy osadu odwodnionego. Na ciągu biogazowym zabudowano nowy zbiornik biogazu w kształcie kuli. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy przyczyni się do wzrostu efektywności procesu oczyszczania ścieków, dzięki czemu zostanie ograniczony dopływ zanieczyszczeń do zlewni rzeki San.

Większość obiektów Stacji Uzdatniania Wody dotychczas eksploatowanych została zlikwidowana. Na ich miejscu zabudowano nowe. Obiekty, które zachowano zostały wpracowane w nowopowstały ciąg technologiczny uzdatniania wody. Również w tym przypadku wszelkie wbudowane urządzenia, armatura stanowią jedne z najlepszych z dostępnych na naszym rynku. Wybudowano m. in. nowe ujęcie nurtowe wody, dwie komory czerpne, budynki technologiczne z filtrami węglowymi oraz piaskowymi, dodatkowe dwie komory wody czystej.
Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez utlenianie wstępne, koagulację, sedymentację, filtrację przez filtry piaskowe a następnie węglowe oraz dezynfekcję. Zastosowany układ technologiczny procesu uzdatniania wody oparty jest na wysokosprawnej koagulacji dociążonej mikropiaskiem i filtracji pośpiesznej. Zastosowane rozwiązania technologiczne gwarantują uzyskanie parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnych z prawem i oczekiwaniem społecznym.Nowopowstały zbiornik wyrównawczy wody pozwoli na wyrównanie dotychczasowych nierównomierności pracy sieci wodociągowej oraz umożliwi zmniejszenie różnic między ekstremalnymi wartościami ciśnienia, zapewni stabilizację pracy sieci. Zadanie objęło budowę zbiornika dwukomorowego wraz z komorą zasuw o pojemności V = 2 000 m3 wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, w tym z rurociągiem łączącym zbiornik z istniejącą siecią wodociągową o dł. ok. 1 km.

Poprzez wybudowaną w ramach Projektu grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzane są ścieki z budynków mieszkalnych wielorodzinnych nowopowstałego osiedla. Kolektor został wykonany w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Długość kolektora wynosi ok. 300 m.

Odcinki sieci wodociągowej przesyłowej ? spinającej stanowią połączenia sieci tranzytowej między dwoma systemami dostarczania wody w mieście oraz połączenia końcówek sieci w celu zwiększenia pewności zasilania. Całkowita długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 3 km.

Materiały prasowe

 
piątek, 27 lipca 2012 09:52
Od lipca 2011 roku przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku realizowane jest przedsięwzięcie pn. ?Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok?. Współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidywany koszt projektu wynosi: 174 548 100,00 zł . Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to: 89 030 404,32 zł.

Projekt obejmuje trzy kontrakty na roboty budowlane: W1 - ?Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trepczy?, W2 ? ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej? zlokalizowanej w Zespole Zabudowy Wielorodzinnej pn. ?Osiedle nad Stawami? w Sanoku oraz W3 - ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy, budowa sieci wodociągowej i zbiornika wyrównawczego?.

Rozpoczęcie robót Kontraktu W1 nastąpiło w dniu 21.07.2011 r., a Kontraktu W3 w dniu 02.09.2011 r. Kontrakt W2 został zrealizowany w IV kwartale 2009 r.

Prace budowlane prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem robót. Zakończenie robót budowlanych na Kontraktach W1 i W3 planowane jest na 30.09.2013 r. Wykonawca robót dokłada starań, aby założony termin zakończenia został dotrzymany. Należy zaznaczyć, że inwestycja realizowana jest na działających obiektach (Oczyszczalnia Ścieków i Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy).

realizacja/os/201206realizacja/suw/20120Postęp robót w poszczególnych zadaniach odzwierciedlają już powstałe obiekty na Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy, jak również zabudowany zbiornik wodociągowy z komorą zasuw przy ulicy Karola Kenara w Sanoku oraz rurociągi wodociągowe przy ulicach Słowackiego, Daszyńskiego i w ciągu ulic między ulicą Cichą a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Wzdłuż tras rurociągów, przy których budowie roboty budowlano - montażowe zostały zakończone, odtworzono nawierzchnie oraz uporządkowano teren. Nowo powstałe obiekty sukcesywnie wyposażane są w urządzenia technologiczne.

SPGK Sp. z o. o. rozpoczęło akcję informacyjną, mającą na celu przekazywanie społeczeństwu aktualnych informacji o postępie prac przy realizacji projektu, oraz na bieżąco informuje o wszelkich utrudnieniach i niedogodnościach związanych z pracami budowlanymi.

Realizowane inwestycje stanowią wsparcie rozwoju miasta i gminy Sanok poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz lepsze gospodarowanie zasobami wodnymi.

Materiały prasowe

 
środa, 22 lutego 2012 09:32

W dniu 16.02.2012 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie w formie dopłat do ceny wykupu obligacji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na pokrycie wkładu własnego, wysokośc dofinansowania zgodnie z zapisami Umowy wyniesie 15% ogólnej wartości wemitowanych obligacji, co daje kwotę ponad 5 mln złotych.

Dofinansowanie zostanie wykorzystane na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - "Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Sanok" nr POIiS.01.00-00-020/09

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach nowej formy wsparcia finansowego, jakie NFOŚiGW oferuje beneficjentom I osi priorytetowej POIiŚ czyli dopłat do ceny wykupu obligacji.

W podpisaniu umowy ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uczestniczyła Pani Małgorzata Skucha, Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW natomiast ze strony SPGK Sp. z o.o. umowę podpisał Czesław Bartkowski ? Prezes Zarządu oraz Pani Anna Kullanda ? Członek Zarządu.

 
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 08:50

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji przychodowych (kuponowych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zbilansowanie finansowania Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok"   współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Treśc zaproszenia do składania ofert znajduje się w załączniku

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji przychodowych (kuponowych)

Informacja o wyborze oferty na agenta emisji obligacji przychodowych

 
    następna


Pliki Cookie