Zakres rzeczowy Projektu

Kontrakt W1 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy

W zakres prac planowanych do wykonania w ramach projektu wchodzi przebudowa obiektów i dostawa urządzeń w części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni. Modernizacja polegać będzie głównie na wprowadzeniu w układzie technologicznym procesów pozwalających na biologiczne usunięcie ze ścieków związków azotu i fosforu, usprawnieniu gospodarki osadami oraz na ogólnej modernizacji istniejących obiektów i urządzeń. Po zakończeniu projektu będzie to oczyszczalnia mechaniczno ? biologiczna oparta na technologii osadu czynnego umożliwiająca odprowadzanie ścieków oczyszczonych o parametrach odpowiadających obowiązującym przepisom. Przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła 15 000 m3/d średniodobowo, a obciążenie ładunkiem około 76000 RLM. Z uwagi na częściowo ogólnospławny charakter zlewni istniejącej oczyszczalni, układ technologiczny oczyszczalni zostanie dostosowany do występującej nierównomierności dopływu ścieków.

Całość prac modernizacyjnych realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trepcza na terenie Gminy Sanok.

 

Kontrakt W2 - Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m ? kontrakt zrealizowany został w 2009 r.

 

Kontrakt W3:

1.Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy

2.Budowa dwukomorowego zbiornika wyrównawczego z magistralą wodociągową o długości około 1 km

3.Budowa sieci wodociągowej ? spinki o długości około 3 km

Budowane odcinki sieci wodociągowej stanowią połączenia sieci tranzytowej w mieście w celu zapewnienia równomiernego rozkładu ciśnień w sieci oraz zamknięcia układu pierścieniowego sieci.

Zbiornik wyrównawczy wody wraz z infrastrukturą ma na celu stabilizację pracy sieci, umożliwienie zmniejszenia różnic między ekstremalnymi wartościami ciśnienia, szczególnie w magistralach doprowadzających wodę od strony Trepczy. Ponadto zbiornik pozwoli na wyrównanie dotychczasowych nierównomierności pracy sieci wodociągowej.

Po zakończeniu projektu w systemie zaopatrzenia w wodę aglomeracji Sanok pozostanie jedno ujęcie wody i jedna Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy, o wydajności średniodobowej 12 500 m3/d. W zmodernizowanej stacji woda surowa będzie poddawana następującym procesom ciągu technologicznego uzdatniania:

 

  • utlenianie wstępne
  • koagulacja
  • sedymentacja
  • filtracja przez filtry piaskowe
  • filtracja przez filtry węglowe
  • dezynfekcja (podchloryn sodu, urządzenia UV)

 

Prace budowlane prowadzone będą na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy.

 

Pliki Cookie